Rodzaje kotłów węglowych cz.1

>

Jeśli planuje się zakup kotła, warto najpierw dowiedzieć się więcej na temat rodzajów kotłów, jaka jest ich zasada konstrukcji oraz jakim sposobem spala się w nim paliwa. Zakup kotła nie opiera się na jego wyglądzie, ale na nowoczesnej konstrukcji, która pozwala na jego oszczędne użytkowanie.

.

Dziś omówione zostaną tradycyjne kotły węglowe. Ze względu na tryb spalania możemy podzielić tradycyjne piece węglowe na kilka rodzajów: kotły węglowe ze spalaniem górnym, kotły „górno-dolne” i kotły węglowe ze spalaniem dolnym.

.

> Kotły węglowe  ze spalaniem górnym

.

Prymitywna konstrukcja tego kotła sprawia, że trudno w nim kontrolować intensywność spalania paliwa. Jego głównym minusem jest jednoczesne rozpalanie całej objętości zasypu. Najlepszą wersją kotła węglowego ze spalaniem górnym jest bez rusztu wodnego i bez dmuchawy.

Paliwo w takim kotle nie jest do końca spalane dlatego jego efektywność cieplna jest najniższa i znacznie zanieczyszcza środowisko. Do zalet tych kotłów można zaliczyć cenę – są najpopularniejsze i najtańsze na rynku, a także brak konieczności sprawdzania wielkości opału. Zwane są popularnie „śmieciuchami” gdyż można w nim spalić właściwie wszystko..

Przykłady kotłów ze spalaniem górnym:

.

Bez tytułu__________________________________(źródło: http://befako.pl)

.

Kocioł gór­nego spa­la­nia rozpala się najefektywniej metodą roz­pa­la­nia od góry. To zapewnia w miarę wygodne użyt­ko­wa­nie kotła.

Podsumowanie:

.

kociol_gornego_spalania _____________________(źródło: http://czysteogrzewanie.pl)/

.

> Kotły węglowe „uniwersalne” – górno-dolne

.

W sprzedaży dostępne są również kotły „uniwersalne” z górno-dolnym spalaniem. Najczęściej zbudowane są jak kocioł z górnym spalaniem, ale można wybrać miejsce rozpalenia opału. W kotłach uniwersalnych można palić wszystkimi rodzajami paliwa stałego.

.

Producenci kotłów pozwalają sobie przerobić kotły dol­nego spa­la­nia na górno-dolne przez pozo­sta­wia­nie szcze­liny oddy­mia­ją­cej u góry komory zasy­po­wej, która nie jest blo­ko­wana fabrycz­nie żadną klapką.

.

Szczelina ma za zadanie usu­wać dym z komory zasy­po­wej oraz powo­duje roz­pa­la­nie całego zasypu z żarem postę­pu­ją­cym od dołu świe­żej war­stwy węgla, a więc zupeł­nie jak w kotle gór­nego spa­la­nia roz­pa­lo­nym od dołu. Efek­tem jest nie­kon­tro­lo­wane dymie­nie i może się skończyć zasmo­le­niem kotła.

.

Przykład kotła górno-dolnego:

.

Bez tytułu______________________(źródło: http://www.kotly-co.com.pl/ognik.php)

.

Jak sobie radzić z takim kotłem najlepiej wytłumaczono w artykule:

http://czysteogrzewanie.pl/

.

> Kotły węglowe dolnego spalania

.

Kotły węglowe występują również w wersji ze spalaniem dolnym. Kotły te są najwydajniejsze z kotłów zasypowych. Ich sprawność to ok. 60-70% a szczególnie sprawdza się przy spalaniu drewna.

Naj­lep­szy węgiel do kotła dol­nego spa­la­nia to typ 32.1. Musi bowiem zawie­rać nieco czę­ści lot­nych, wię­cej niż typ 31, ale nie może aż tak smo­lić i kok­so­wać jak typ 33. Nie powi­nien się też spie­kać, szla­ko­wać ani zawie­rać zbyt wiele popiołu.

.
W kotle dol­nego spa­la­nia nie powinno też mia­łem i innymi pali­wami odpa­do­wymi z węgla.

.

Przy takim kotle należy pamiętać aby nie miał rusztu wodnego. Najlepszym rusztem jest ruszt ruchomy, który pozwala na palenie na okrągło – daje on szanse na wyko­rzy­sta­nie głów­nej zalety kotła DS: moż­li­wo­ści cią­głego pale­nia z dokła­da­niem

.

Przykładowa budowa kotła dolnego spalania:

.

przekroj_ksgw____________________(źródło: www.http://www.zgoda-wieprz.pl/)

333

.

Dobrze też zwró­cić uwagę na pochy­le­nie komory zasy­po­wej ku tyłowi kotła i prze­wę­że­nie w miej­scu, w któ­rym będzie nastę­po­wało spa­la­nie paliwa. Dzięki pochy­le­niu komory zasy­po­wej, węgiel będzie zsu­wał się w stronę żaru.
Nato­miast odpo­wied­nie prze­wę­że­nie w miej­scu, gdzie zwy­kle zalega żar, zapo­biega roz­prze­strze­nia­niu się ognia na całą komorę zała­dun­kową.

.

> Kotły zgazowujące drewno

.

W kotłach tego typu drewno spala się w dwóch etapach: I drewno w komorze wsadowej prawie bez dostępu powietrza spala się niecałkowicie. Powstające z tego procesu gazy dopalają się w komorze wtórnej. Cały proces uwarunkowany jest utrzymaniem wysokiej temperatury w kotle. Zbyt niska temperatura wody krążącej w instalacji może spowodować wychłodzenie komory i zatrzymanie procesu zgazowania.

.

Woda o temperaturze na poziomie 70-80’C przy dłuższym użytkowaniu mogłaby doprowadzić do przegrzania pomieszczeń. Dlatego wymagana jest przy kotłach tego typu instalacja wyposażona w zbiornik buforowy o dość dużej pojemności (500-1000l).

.

Pozwoli to na utrzymanie wysokiej temperatury w obiegu kotłowym przy zachowaniu odpowiedniej temperatury kierowanej do grzejników.

.

Budowa oraz przykład kotła zgazowującego drewno:

.

7_465____________________(Źródło: www.hkslazar.pl)

holz_483

.

Do minusów kotłów zgazowujących drewno należą: wysokie koszta inwestycyjne oraz potrzeba zakupu odpowiedniego drewna opałowego do spalania (o wilgotności nie większej niż 20%).

.

__________________________________________________(na podst.: www.czysteogrzewanie.pl, www.budujemydom.pl)

Rodzaje rur wykorzystywanych w hydraulice

>

Jeszcze kilkanaście lat temu, głównym materiałem wykorzystywanym w instalacjach były rury stalowe.

Rury stalowe można podzielić na ocynkowane oraz czarne. Rury ocynkowane wykorzystywano do instalacji wodnej, rury czarne natomiast do instalacji centralnego ogrzewania oraz gazowych.

.

Do zalet tych materiałów zaliczamy: dużą wytrzymałość mechaniczną oraz wytrzymałość na wysokie temperatury. Rury stalowe mają jednak więcej wad niż zalet. Główne wady to: podatność na korozję, ciepła woda szybko ulega w nich ochłodzeniu gdyż dobrze przewodzą ciepło, rury łatwo „parują” – osadza się na nich wilgoć, przenoszą dźwięki, ich chropowata powierzchnia szybko doprowadza do zmniejszenia przekroju rury.

.

img_d7i37b_okragla_57_1280_641ksztaltki_ocynkowane

.

Rury stalowe czarne zostały wyparte przez rury miedziane i z tworzyw. Przemawia za tym trwałość instalacji oraz jej koszty. Rury miedziane są do czterech razy trwalsze niż stalowe. Kształtki miedziane łatwo się lutuje

.

Rury miedziane dzielimy na miękkie, półtwarde i twarde. Są one stosowane w zależności od potrzeb. Najpopularniejsze są rury twarde, które łączy się za pomocą kształtek  – są one najbardziej wytrzymałe mechanicznie i to głównie z nich wykonuje się instalacje wodne, CO oraz gazowe.

.

instalacje-miedziane

.

Obecnie jednak instalatorzy wybierają rury z tworzyw sztucznych, których lista zalet jest długa. Należą do nich m.in.: cena, odporność na korozję, na osadzanie się kamienia kotłowego, są obojętne chemicznie, nie przenoszą drgań ani szumów, łatwo się je transportuje itd.

.

Do ich wad należą: większa skłonność do odkształceń w wyższych temperaturach oraz niekiedy większa wielkość bruzd podtynkowych spowodowana większą grubością ścianki.

.

Rodzaje tworzyw, z których wykonuje się rury:

 • PVC polichlorek winylu,
 • PE polietylen,
 • PP polipropylen,
 • rury warstwowe,

.

090713prandelli14______(Rury i kształtki Pex/Al/Pex firmy Pipelife)

Rury_Pipelife_z_polipropylenu PP-R_200913_____(Rury i kształtki z polipropylenu firmy Pipelife)

.

DSC00523_____ (Ogrzewanie podłogowe wykonane na rurze Pex/Al/Pex)

.

S3010155_____(Instalacja wodna wykonana na rurze PP (w otulinie)

.

.

__________________________________________(na podstawie: http://blog-budowlany.blogspot.com/

Rodzaje wymienników c.w.u. (bojlerów)

>

Wszystkie bojlery możemy podzielić na trzy główne grupy: bojlery ze stali nierdzewnej, żywicowe oraz stalowe emaliowane.

.

> BOJLERY ZE STALI NIERDZEWNEJ

.

Zasobniki wykonane ze stali nierdzewnej charakteryzują się zwiększoną ochroną przed korozją co gwarantuje dłuższą żywotność. Bojlery ze stali nierdzewnej szybko się nagrzewają i są bardzo wydajne. Ich gładka powierzchnia zapobiega dodatkowo odkładaniu się różnego rodzaju osadów. Nie potrzebny jest montaż anody magnezowej, której zadaniem jest dodatkowa ochrona przed korozją.  Woda z takiego zasobnika pozbawiona jest jakichkolwiek skażeń dlatego często można je spotkać w placówkach służby zdrowia.

.

Ceny takich zasobników są znacznie wyższe niż, np. emaliowanych zasobników. Cena zasobnika dwupłaszczowego o pojemności 100 l ze stali nierdzewnej to koszt ok. 1800 zł.

.

 

> BOJLERY ŻYWICOWANE

.

Producenci bojlerów szukają ciągle możliwości ochrony ich produktów przed korozją i takim właśnie przykładem jest zastosowanie odmiany żywicy o nazwie EPIDIAM, który naciąga się na płaszcz zbiornika. Epidian wyróżnia się właściwościami tj. elastyczność (nie ulega pęknięciu lub zniszczeniu na wskutek zmian ciśnieniowych), odporność na warunki atmosferyczne czy różne czynniki chemiczne, przyczepność do różnych rodzajów podłoża. Również w tego typu urządzeniach nie wymagana jest anoda magnezowa.

.

Ceny tych zasobników są niższe niż zasobników ze stali nierdzewnej ale również wyższe niż najpopularniejszych zasobników emaliowanych – różnice nie są jednak tak drastyczne jak w przypadku bojlerów z nierdzewki.

.

> BOJLERY EMALIOWANE

.

Wymienniki pokryte emalią wewnątrz swojej powierzchni zapobiegają odkładaniu się kamienia kotłowego.

Zbiorniki emaliowane zbudowane są blachy stalowej. Woda napływająca do zasobnika wypełniona tlenem, zaczynając proces korozji stanowi zagrożenie dla całego wymiennika. Dla zapewnienia bezpiecznego wieloletniego użytkowania producenci pokrywają wewnętrzną stronę zbiornika szklaną warstwą emalii ceramicznej. W procesie emaliowania przemysłowego -stopień pokrycia emalią przekracza 99,9% (wg wymagań normy DIN 4753 cz. 3.) nieuniknione są jednak niewielkie pory, które narażając zbiornik na korozję. Dlatego też nieodłącznym wyposażeniem każdego zbiornika emaliowanego musi być ANODA MAGNEZOWA.

.

W zbiornikach emaliowanych anoda magnezowa obniża różnicę potencjałów między wodą a wewnętrzną ścianą zbiornika, co niemal stuprocentowo obniża prawdopodobieństwo pojawienia się korozji elektrochemicznej.

Dzięki elektrycznie przewodzącemu połączeniu anody ze stalą zbiornika, miejsca ewentualnych ubytków emalii stają się katodą i zamiast stali zbiornika rozpuszczeniu ulega anoda magnezowa, a korozja zbiornika ulega zatrzymaniu.

.

Anoda magnezowa z powodu generowania prądu ochronnego i korozji własnej ulega przy tym stopniowemu rozpuszczeniu i wymaga okresowej wymiany. Wielu producentów wymaga wymiany anody magnezowej po ok. 15 – 18 miesiącach użytkowania zasobnika w celu zachowania 4 letniej gwarancji.

.

zuzyta-anoda11 . Zdjęcie pokazujące zużyte anody magnezowe.

.

Ceny zasobników emaliowanych zaczynają się od nawet od ok.600 zł.

.

____________________________________________(na podst.: www.anoda-m.pl oraz www.bojlery.com)

Kolektory słoneczne – jaki typ wybrać?

>

Zastanawiasz się czy zamontować kolektory słoneczne na dachu swojego domu? W tym artykule postaramy się przekazać Ci trochę informacji na temat zasady działania, typów kolektorów słonecznych oraz o opłacalności inwestycji jaką jest montaż kolektorów.

.

Wszystkie kolektory słoneczne działają na podobnych zasadach. „Czarna” powierzchnia ma na celu absorbować czyli pochłaniać promieniowanie słoneczne. Wytworzone dzięki temu procesowi ciepło zostanie przekazane krążącemu w instalacji solarnej czynnikowi roboczemu jakim najczęściej jest glikol.

Kolektory słoneczne różnią się gównie budową, która wpływa na ich parametry pracy i ich wydajność. Główne dwie grupy kolektorów rozróżnianych ze względu na budowę to kolektory płaskie oraz kolektory próżniowe.

.

Głównym elementem każdego kolektora słonecznego jest absorber, od którego w głównej mierze zależy sprawność kolektora. Absorber poddany jest trudnym warunkom pracy – jakość kolektora znacznie zależy od jakości materiałów oraz od technologii produkcji tego elementu.

.

W kolektorach płaskich absorber złożony jest z blachy miedzianej lub aluminiowej. Absorber pokrywany jest najczęściej warstwą absorbującą, np. czarnym chromem. Do jego przedniej warstwy przymocowuje się rurki w formie wężownicy, przez które przepływa czynnik grzewczy.

Następnie na całość nachodzi obudowa, która ma za zadanie chronić kolektor przed stratami ciepła oraz warunkami zewnętrznymi. Od jej sztywności, szczelności i wytrzymałości zależy zarówno sprawność pracy jak i trwałość kolektora.

Wierzchnia warstwa kolektora płaskiego wykonana jest ze specjalnego hartowanego szkła solarnego o wysokiej przepuszczalności.

.

11 (źródło: www.hewalex.pl)

.

Najbardziej popularne na rynku są dwa typy kolektorów próżniowych: z bezpośrednim przepływem czynnika grzewczego oraz z rurkami cieplnymi (typu heat pipe).

.

Nie ma jednoznacznego zalecenia odnośnie wyboru typu kolektorów słonecznych. Kolektory płaskie mają większą sprawność latem kiedy mamy najlepsze nasłonecznienie. Natomiast kolektory próżniowe posiadają porównywalną sprawność zarówno latem jak i zimą. Są także wydajniejsze od płaskich w pochmurne dni – latem pokrywają zapotrzebowanie na ciepłą wodę niemal w 100% a zimą nawet w 30%.

Kolektory próżniowe są droższym rozwiązaniem od kolektorów płaskich. Koszta są większe o ok.20%. Przy wyborze kolektorów słonecznych należy wziąć pod uwagę nie tylko koszt zakupu, ale też uzyskany efekt ekonomiczny – wyższy koszt zakupu kolektora próżniowego powinien przekładać się na wyższe efekty pracy.

.

Jakie są ceny kolektorów słonecznych?

.

Porównując ceny kolektorów podawane przez producentów (netto katalogowe) można zauważyć, że:

 • ceny kolektorów płaskich odniesione do powierzchni apertury (czynna powierzchnia kolektora) wynoszą od 587 do 1192 zł/m2, podczas gdy próżniowych od 1395 do 3410 zł/m2. W skrajnej więc sytuacji, różnica w cenie między kolektorem płaskim, a próżniowym może być nawet niemal 6-krotna (3410,-/587,-),

 

 • średnia cena kolektora płaskiego na rynku polskim wynosi 889 zł/m2, podczas gdy próżniowego 2182 zł/m2. Różnica wynosi więc przeciętnie 2,5 razy na niekorzyść kolektorów próżniowych,

 

 • nawet najtańszy kolektor próżniowy (1395 zł/m2) będzie droższy od najdroższych w zestawieniu kolektorów płaskich (1192 zł/m2), jednak porównując efekty pracy, ten sam kolektor próżniowy będzie się cechował niższymi uzyskami ciepła od większości kolektorów płaskich

 

_________________________________________________(na podstawie: www.hewalex.pl, www.e-instalacje.pl)

Klimatyzacja w domu – wady i zalety

>

Rodzaje klimatyzatorów

.

Mówiąc o klimatyzacji trzeba zacząć od omówienia urządzeń, które służą do zmiany parametrów powietrza wewnątrz pomieszczeń.

.

Główne dwie grupy urządzeń to: klimatyzery oraz klimatyzatory.

.

Klimatyzatery służą wyłącznie do schłodzenia temperatury, zwykle są przenośne i stosunkowo tanie.

>

Klimatyzatory natomiast pozwalają nie tylko utrzymać komfortową dla nas temperaturę, ale także potrafią dzięki specjalnym filtrom wyłapać cząstki kurzu, roztocza, alergeny. Dodatkowo zastosowane w większości nowoczesnych urządzeń jonizatory powietrza wytwarzając jony ujemne oczyszczają otoczenie jeszcze dokładniej z bakterii, wirusów, pleśni czy zarodników grzybów.

.

Najpopularniejsze są klimatyzatory dwuczęściowe typu split lub multi-split składające się z jednostki zewnętrznej – agregatu oraz jednostki wewnętrznej – niewielkiego panelu, który wydmuchuje schłodzone powietrze. Zadaniem jednostki zewnętrznej jest schłodzenie czynnika, który krąży w instalacji.

.

Jednostki wewnętrzne zależności od miejsca zamontowania dzielimy na ścienne, przypodłogowe i sufitowe (kasetonowe).

>

invertorni-klimatici-lg

Na co zwrócić uwagę podczas wyboru klimatyzatora?

.

Na pewno nie wątpliwie jednym z najważniejszych parametrów przy doborze klimatyzatora jest głośność urządzenia. Cicha praca klimatyzatora jest niewątpliwie zaletą gdy chcemy zastosować go w mieszkaniu.

 .

Automatyczny regulator nawiewu zapewniający równomierny nawiew powietrza i optymalny rozkład temperatury – kolejny parametr, dzięki któremu unikniemy zimnych przeciągów.

.

Szybkie osuszanie parownika – funkcja, która pozwala na samodzielne osuszenie się urządzenia po zakończeniu pracy, co zapobiega zagrzybieniu instalacji.

.

„Powerfull” – funkcja pozwalająca na szybkie schłodzeniu lub ogrzanie pomieszczenia.

.

Filtry, które poprawiają komfort użytkowania urządzeń, np. przeciwzapachowy, bioenzymatyczny, katechinowy itp.

.

Zdalne sterowanie urządzenia ułatwiające obsługę urządzenia.

>

Zalety klimatyzatorów:

 •  komfort termiczny oraz wilgotność powietrza odpowiadające użytkownikowi,
 • oczyszczenie pomieszczeń z bakterii, zarodników grzybów, pleśni, alergenów itp.
 • jonizacja powietrza,
 • możliwość dogrzania pomieszczenia w zimniejsze dni dzięki elementom grzejnym,
 • nowoczesny wygląd, możliwość dopasowania koloru urządzenia do kolorystyki pomieszczenia,

.

images

.

Wady klimatyzatorów:

 • dla wielu cena urządzenia,
 • serwis dwa razy do roku (w porze jesienno-zimowej i zimowo-wiosennej),
 • pobór prądu,
 • wpływ na zdrowie, niektórych użytkowników: przeziębienia, bóle reumatyczne, ból głowy (w okolicach zatok),

 

___________________________________________(na podstawie: www.ladnydom.pl)

Prosument: dofinansowania do mikroinstalacji OZE!

>

W tym roku wchodzi w życie program „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii  Część 4) Prosument -linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii„.

Jego celem jest wypromowanie nowych technologii OZE oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze. Program stanowi kontynuację programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych”.

.

Główne założenia programu:

.

Dofinansowanie przedsięwzięć obejmie zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji OZE do produkcji:

 •  energii elektrycznej lub
 •  energii elektrycznej i ciepła (w jednej instalacji lub w oddzielnych instalacjach w budynku),

dla zaspokajania potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, w tym dla wymiany instalacji istniejących na te bardziej przyjazne dla środowiska.

Zakłada się, że efekt ekologiczny programu jaki zostanie osiągnięty corocznie, będzie to ograniczenie emisji CO2 w wysokości 165 000 Mg oraz roczna produkcja energii z OZE w wysokości 360 000 MWh!

.

Prosument z łącznym budżetem 600 mln zł będzie podzielony na dwa etapy:

.

I etap:

 •   lata 2014 – 2015,
 • budżet: 200 mln zł,
 • dotacje: 40% – dla instalacji fotowoltaicznych i małych elektrowni wiatrowych, 20% – dla kolektorów słonecznych i pomp ciepła

.

II etap:

 •  lata 2016 – 2020,
 •  budżet 400 mln zł,
 • dotacje: 30% – dla instalacji fotowoltaicznych oraz małych elektrowni wiatrowych, 15% – dla kolektorów słonecznych i pomp ciepła,

.

Podstawowe zasady udzielania dofinansowania:

.

Pożyczka/kredyt wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji.

Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 1 mln zł – 4,5 mln  zł,

Oprocentowanie kredytu będzie takie samo podczas trwania obu etapów i w skali roku będzie wynosić 1%.

Maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem to 15 lat.

 .

Zgodnie z przyjętym harmonogramem planowane jest:

 • ogłoszenie naboru wniosków dla jst – od 26.05.2014 r.
 • ogłoszenie naboru wniosków dla WFOŚIGW – II kwartał 2014 r.
 • nabór wniosków dla banków po ogłoszeniu przez NFOŚiGW na podstawie obowiązujących przepisów.

 

____________________________________________(na podst.: www.nfosigw.gov.pl)

Etapy budowy domu – krok po kroku

.

Stan zero

.

Pierwszym etapem budowy domu  zawsze będą sprawy urzędowe.

.

Po uporaniu się ze wszystkimi sprawami urzędowymi i zatrudnieniu fachowców (wykonawców oraz nadzoru budowlanego) zaczniemy budowę. Na początku należy odpowiednio przygotować plac budowy w tym ogrodzenie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych.

.

Po tych pracach geodeta musi, na podstawie zaleceń kierownika budowy wytyczyć budynek w terenie zgodnie z planem zagospodarowania działki.

.

Kolejne prace budowlane to głównie roboty ziemne tj. przygotowanie gruntów pod budowę fundamentów i ewentualnego podpiwniczenia.

.

Zalanie ław i postawienie ścian fundamentowych oraz ich izolacja pozwala na rozprowadzenie kanalizacji poziomej, która później posłuży do rozprowadzenia kanalizacji na cały budynek.

.

_______2-2 3-3

.

Stan surowy otwarty

.

Po zrobieniu fundamentów i rozprowadzeniu kanalizacji przychodzi czas na pierwsze mury naszego domu. Wymurowanie ścian i komina oraz wykonanie stropów i schodów żelbetowych to jeden z ważniejszych etapów budowy, gdyż ma wpływ na całą konstrukcję domu.

.

Całość prac można wykonywać w różnych technologiach i z różnych materiałów. Na tym etapie możliwe jest wprowadzenie zmian w projekcie, jednak wymagają one zgody konstruktora.

.

Zakończeniem prac przy stanie surowym otwartym jest przygotowanie więźby oraz pokrycie dachu. To również jeden z trudniejszych etapów prac konstrukcyjnych w dużej mierze zależny od rodzaju dachu jaki wybraliśmy na etapie projektowania.

.

Instalacje i tynkowanie

.

Kolejnym krokiem przy budowie domu jest wykonanie instalacji wewnętrznych.

.

Ułożenie instalacji wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej czy gazowej jest w pewnym stopniu unormowane kodeksem budowlanym oraz zasadami związanymi z bezpieczeństwem i funkcjonalnością.

.

5______S3010155

.

Po wykonaniu niezbędne jest sprawdzenie i odbiór instalacji – szczególnie elektrycznej oraz gazowej. Błędy związane z wykonaniem mogą się później przełożyć na sporo dodatkowej pracy, dlatego warto to zrobić porządnie.

.

Gdy zdecydujemy się na ogrzewanie podłogowe – jego ułożenie musi nastąpić przed wylewaniem podłóg.

.

DSC00523_____DSC00525

.

Następnie przystępujemy do wylewania podłóg i tynkowania. Jest kilka różnych rodzajów technik i materiałów, które mają swoje wady i zalety – warto przemyśleć na czym nam zależy przed przystąpieniem do prac.

.

Po wykonaniu wylewek i tynkowaniu możemy przystąpić do montażu kotłowni według wcześniejszych ustaleń z instalatorem oraz montażu ewentualnych grzejników np. w łazience lub w garażu.

.

DSC00343______DSC00434

.

______________________________________________________ (na podstawie: http://www.budowadomu.org.pl/)